Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

Управление на проекти

Най-трудната стъпка в процеса от кандидатстването, одобрението, изпълнението и отчетността на подаденото проектно предложение е

изпълнението на проекта

Съдействие при подготовка на документи за авансово плащане

Съдействие при изготвяне на искания за плащане, отчети и други документи

Подготвяне на документацията за обявяване и провеждане на тръжни процедури

Сключване на договор с избрания доставчик

Съдействие при подготовка на документи за промени, възникнали в хода на изпълнение на проектните дейности

Консултации относно счетоводната отчетност на проекта

Подготовка на междинни и финални отчети за изпълнението на проекта

Структуриране на цялостната документация в проектно досие

Съдействие при спазване на изискванията за публичност и визуализация

Подпомагане при комуникация с Договарящия орган на всеки етап от изпълнението на проектните дейности

kote