Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

БЛАГОЕВГРАД И ПЕРНИК ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПОС ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

БЛАГОЕВГРАД И ПЕРНИК ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПОС ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

191 834 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДВЕТЕ ОБЩИНИ

Благоевград и Перник ще получат 191 834 лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за подобряване чистотата на въздуха. Договорите за безвъзмездна финансова помощ бяха подписани днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и зам.-кмета на Благоевград Зорница Кралева-Тончева и кмета на Перник Вяра Церовска. Двете общини ще разработят програми за намаляване на замърсителите и постигане на утвърдените норми за фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди и други вредни вещества.

„Пожелавам успех на двете общини. Който се справи по-бързо, ще може да кандидатства по-скоро за финансиране на конкретните мерки. В Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020“ са заделени общо 115 млн. лв. за подобряване чистотата на въздуха“, каза министър Димов.

Безвъзмездната финансова помощ за Благоевград, където са отчетени превишения на ФПЧ10 и полиароматните въглеводороди, е 98 140 лв. В момента общината  изпълнява програма за подобряване на качеството на въздуха, която ще бъде актуализирана и ще обхване периода 2019-2023 г.

Договорът с Перник е на стойност 93 694 лв. Общината ще трябва да вземе мерки срещу някои от най-опасните замърсители – ФПЧ10, ФПЧ2,5, полиароматни въглеводороди и серен диоксид.

Получавайки необходимите средства, общините ще имат възможност да оценят по-добре източниците на замърсяване и да планират адекватни и пропорционални мерки за решаването на проблема, тъй като праховите частици, серният диоксид и азотните оксиди засягат в най-голяма степен човешкото здраве.

До момента по процедура „Разработване/ актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ са сключени 10 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общините Пловдив, Асеновград, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Шумен, Благоевград и Перник. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 1 288 349 лв.

източник: www.eufunds.bg

-->