Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС 2014-2020

Девето заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020

Днес се проведе деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. На него се одобри доклада за изпълнението на програмата през 2016 г. и се даде начало на реализирането на проекти в сектор „опазване на биоразнообразието“ и на пилотния проект за ВиК Смолян.

Членовете на Комитета за наблюдение разгледаха и приеха критерии за оценка на проектни предложения по две процедури, които предстои да бъдат обявени през 2017 г. Това са процедурите за „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Смолян“ и „Подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ по приоритетна ос 3 на ОПОС 2014–2020 г.

С това си решение Комитетът за наблюдение даде начало на изпълнение на проекти за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 на територията на национални и природни паркове, както и на поддържани резервати. Ще бъдат финансирани дейности за подобряване на структурата и функциите на горски местообитания и за изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на видове и местообитания. Изпълнението на тези проекти ще има пряк принос за постигане на индикаторите по приоритетната ос, които са свързани с площта на местообитания и на местообитания на видове, които са подкрепени.

След одобряването на критериите за оценка на инвестиционен проект за обособената територия на ВиК Смолян, Управляващият орган ще може до средата на юли да покани ВиК оператора да подаде проектно предложение. Прилагането на регионален подход за изпълнение на инвестиции във ВиК сектора започна още през предишния програмен период, когато се осигури финансов ресурс за подготовка на регионално прединвестиционно проучване за обособена територия Смолян. С изпълнението на настоящия проект, Управляващият орган продължава пилотно да прилага новия подход за финансиране. Това ще даде възможност преди обявяването на основния ресурс за инвестиции в сектора да се тестват основните моменти от проектния цикъл. Бюджетът на процедурата е 70 млн. лв. и ще се финансира проектиране, изграждане, рехабилитация и реконструкция на ВиК инфраструктура, вкл. на съоръжения за третиране на утайки. Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Смолян

Годишният доклад за изпълнението на програмата през 2016 г. показва, че през миналата година Управляващият орган на ОПОС е обявил 9 процедури на обща стойност 403 323 122 лв., с което финансовият ресурс, насочен към бенефициентите е 1 391 489 687 лв. или 43% от бюджета на програмата. Сключени са 24 договора за безвъзмездна финансова помощ за 552 536 000 лв.

На днешното си заседания Комитетът прие и изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по отношение на актуализиране на сроковете за изпълнение на два големи проекта – втора фаза на интегрирания воден цикъл на Враца и проекта за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF.

източник: www.eufunds.bg

-->