Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТТА“ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-4.001 ”ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”.

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването (съобщаването се извършва чрез профила на кандидата в ИСУН 2020). За дата на съобщаване се счита датата, отбелязана в ИСУН 2020.

Настоящият списък се публикува в съответствие с разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Списъкът с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочените основания за това, може да видите тук.

Във връзка с публикуването на Допълнителен списък с проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“, срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава до 07.08.2017г.

източник: www.eufunds.bg

-->