Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ИВЕЛИНА ПЕНЕВА ПРЕДСТАВИ ТЕМАТА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ“ НА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕВРОФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНИ ПРОГРАМИ И ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Темата „Конкурентоспособност и интелигентна специализация“ беше представена от Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ /ГД ЕФК/ по време на проведената днес конференция „Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“. Форумът е организиран от Еconomix.bg, а събитието се проведе с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Фокусът на конференцията беше насочен върху ролята на европейските програми за повишаване на конкурентните предимства на страната и увеличаване на производствата с висока добавена стойност.

Г-жа Пенева представи „активираните“ до този момент средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/, които имат пряко отношение към Иновационна стратегия за интелигентна специализация  (ИСИС), а именно: „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с бюджет 50 млн. евро (10 млн. евро наддоговаряне) – по тази процедура в изпълнение са 115 договора с авансови плащания; „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ с бюджет 10 млн. евро, „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ с бюджет 30 млн. евро със сключени 234 договора и фаза 2 на проект „Създаване на научно-технологичен парк” с бюджет 6.3 млн. евро.

Директорът на ГД ЕФК обърна и специално внимание на предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2017 г., които са с пряко отношение към ИСИС. Тя подчерта, че основната цел на предстоящата процедура за „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е нарастването на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. При процедура „Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории“ се цели създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.  Повишаването на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи ще бъде подкрепено от процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

източник: http://www.opcompetitiveness.bg

-->