Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ПРЕЗ 2017 Г. ПО ОПДУ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ СЕДЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТОЙНОСТ 35,5 МЛН. ЛВ.

През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

„Оперативна програма „Добро управление“ e ключова за реализирането на реформите в страната. С нейна помощ трябва да се изпълнят стратегически проекти, които да отговорят на нуждите на гражданите и да дадат реални резултати.“ С тези думи началникът на отдел „Румъния и България“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия г-жа Сандрин де Буженом приветства участниците в Шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ).

Ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова запозна членовете на Комитета с напредъка в изпълнението на програмата. Към 31 май 2017 г. са отворени 13 процедури на стойност 316,1 млн. лв., или 48,12% от общия бюджет на програмата; сключени са 78 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; в процес на оценка са 57 проекта за 42,6 млн. лв. “Очаква се до края на годината да бъдат договорени общо 257 млн. лв., като въпросът е каква част от тези средства ще бъде изпълнена, отчетена и сертифицирана до края на 2018 година”, подчерта Ирена Първанова. Към настоящия момент най-много договори се изпълняват от централната администрация (42 договора за 164 млн. лв.), следвана от общинската администрация (с 27 договора за 10 млн. лв.) и съдебната система (9 договора за общо 16 млн. лв.).

Комитетът за наблюдение одобри и критерии за подбор на операции по шест нови процедури за кандидатстване и изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Тя включва 7 процедури за кандидатстване на стойност близо 35,5 млн. лв. Те са насочени към:

  • Подобряване на управлението на качеството на административното обслужване в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване;
  • Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство с цел подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията и предотвратяване на конфликта на интереси;
  • Повишаване на ефективността, предвидимостта и устойчивостта при транспонирането на правото на Европейския съюз в българските закони, вкл. подобряване на институционална комуникация при транспониране в тази сфера;
  • Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България;
  • Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията;
  • Осъществяване на граждански контрола върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа, вкл. насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове;
  • Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от европейските фондове.

В заседанието взеха участие 63 души – представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова приветства като нов член в състава на КН на ОПДУ Държавната агенция за електронно управление, както и представителите на две нови групи неправителствени организации, одобрени чрез процедура съгласно ПМС № 79/2014 г., съответно в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи и в сферата на образованието, науката и културата.

Всички документи, одобрени на КН на ОПДУ на 21 юни 2017 г., ще бъдат публикувани в едноседмичен срок в рубриката на ОПДУ на единния информационен портал: www.eufunds.bg.

източник: http://www.eufunds.bg

-->