Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ПУБЛИЧНО И В ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕДИИ ФМФИБ ОТВОРИ ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

ПУБЛИЧНО И В ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕДИИ ФМФИБ ОТВОРИ ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

С ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЩЕ БЪДЕ УЛЕСНЕН ДОСТЪПЪТ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЯЗВИМИ ГРУПИ ДО ФИНАНСИРАНЕ

В офиса на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД на бул. “Е. Тотлебен“ 30-32 в София в присъствието на представители на медиите, членовете на комисията за избор на финансови посредници отвориха получените заявления за участие. Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на финансов инструмент за микрокредитиране със споделен риск, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.” с 13 обособени позиции. Това е първата процедура за избор на финансови посредници по реда на Закона за обществените поръчки, която Фондът на фондовете провежда. В определения от възложителя срок са получени заявления за участие за 10 обособени позиции. Сред подалите заявления участници са водещи банкови и финансови институции.

По три от обособените позиции срокът за получаване на заявления е удължен до 29.05.2017 г., тъй като в първоначално определения срок няма постъпили заявления по тези позиции.

Общо средствата, предоставени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., са 50 млн. лева. Финансовите посредници, които ще бъдат избрани в резултат на проведената процедура ще предоставят микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лева към целевите групи крайни получатели.

Подпомагане на младежката заетост, осигуряване на достъпно финансиране на малкия, стартиращ бизнес, социално-отговорното банкиране, повишаване на интереса на частните финансови институции в сегменти с ограничен достъп до финансови услуги са сред основните цели, които ще бъдат постигнати чрез микрокредитите, които финансовите посредници ще предоставят на крайните получатели. Крайните получатели, които могат да се възползват от предлаганите микрокредити са стартиращи и съществуващи социални предприятия; стартиращи предприятия на предприемачи, попадащи в категорията „Уязвима група“, съгласно Документация за участие; стартиращи микропредприятия на лица на възраст до 29 години, включително и не участващи в никаква форма на заетост, образование или обучение, чието седалище е на територията на страната, с изключение на Югозападен регион.

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел. 02 8014050 или на имейл office@fmfib.bg.

източник: http://www.eufunds.bg

-->