Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

ПУБЛИКУВАНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА 2017 Г. ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 Г.

На състоялия се на 28 април 2017 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. УО на ОПРР представи  изменение наИндикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.

Измененията в ИГРП за 2017 г. от месец април касаят следното:

• Изместен е срокът за обявяване на процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ от месец юни 2017 г. през месец септември 2017 г. Същевременно се удължава и срокът за подаване на проектни предложения до месец декември 2017  г.  Обявяването на процедурата е в пряка зависимост от подготовката на Плана за деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания за периода 2016-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

• През месец септември 2017 г. бе планирано и обявяването на процедура „Регионална здравна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Общият ресурс за подкрепа е 163,5 млн. лв. и е насочен към модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. Модернизацията на системата за спешна медицинска помощ ще се извърши с един голям проект в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Във връзка с напредъка по подготовка на големия проект процедурата ще бъде обявена през месец декември 2017 г.

• Съгласно оперативната програма кандидатстването по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ се извършва с бизнес план пред финансовия инструмент(и), избрани по Приоритетната ос. Обявяването на процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ от УО на ОПРР следва да бъде извършено на етапа, на който бъдат сключени Оперативните споразумения с финансовите посредници. В тази връзка, срокът за обявяване на Насоки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ е изместен от май 2017 г. на октомври 2017 г.

Изменената ИГРП за 2017 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „Одобрени индикативни програми 2014 – 2020”.

 

източник: http://www.eufunds.bg

-->