Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

СКЛЮЧЕНИ СА 20 ДОГОВОРА ЗА НАД 602 МЛН. ЛЕВА В СЕКТОР „ВОДИ“ ПО ОПОС

Сключени са 20 договора за над 602 млн. лева в сектор „Води“ по ОПОС

До момента са сключени 20 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 602 млн. лв. в сектор „Води“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, което представлява 30 процента от ресурса по приоритетната ос. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов при участието си в конференцията „ВиК решения за индустрията – нови бизнес модели и технологии“.

Към 15 май т. г. в сектор „Води“ на ОПОС са обявени 10 процедури на стойност над 866 млн. лв. До края на годината по приоритетната ос предстои обявяването и на процедура за финансиране на инфраструктурни проекти, които ще бъдат резултат от регионалните прединвестиционни проучвания, осъществявани от МРРБ с финансовата подкрепа на ОПОС. Общата стойност на процедурата ще бъде над 1,5 млрд. лв., посочи министър Димов.

Той отбеляза, че към момента по ОПОС се финансира изпълнението на шест инфраструктурни проекта за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води – в Добрич, Плевен-Долна Митрополия, Асеновград, Приморско, Айтос и Елхово. Довършват се и други осем, започнали през програмния период 2007-2013 г. – във Враца, Раднево, Шумен, Варна, Банско, Тервел, Ямбол и Видин. МОСВ предостави на Министерството на здравеопазването 10 млн. лв. за оборудване на 10 лаборатории за мониторинг на качеството на питейните води.

„Липсата на необходимия воден ресурс или вода с подходящо качество може да се превърне в ограничителен фактор за растежа на бизнеса. За това е важно водните ресурси да бъдат устойчиво управлявани , да бъдат прилагани мерки за тяхното опазване и ефективно разходване и да се търсят иновативни решения във всички сфери“, каза министър Димов. По думите му стратегическо средство за подобряване на състоянието на водите са Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). В зависимост от състоянието на водното тяло и влияещите фактори, в тях са предвидени конкретни мерки за опазване или подобряване на състоянието на водите.

Икономически инструмент в областта на управлението на водите е въвеждането на такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, с цел прилагането на принципа за възстановяване на разходите за водните услуги и опазване на ресурса и околната среда. В новите ПУРБ са планирани мерки за постигане на степен на възстановяване на разходите за водни услуги в селското стопанство – 96%, в индустрията – 47%, за домакинствата – 54 %, за производство на електроенергия чрез ВЕЦ – 30% и за други услуги – 63 на сто, посочи министър Нено Димов.

източник: http://www.eufunds.bg

-->