Проучване, подготовка и управление на европейски проекти

Зелени иновации чрез промишлени симбиози – нови възможности и повече финансиране за бизнеса

Промишлени симбиози

Зелените иновации не са нова тема, но с публикуването на Европейския зелен пакт през 2020 г., Европа категорично заяви амбициите си за преход към климатично неутрална икономика.  Предизвикателствата пред бизнеса, породени от COVID-19, още повече подчертаха важността от внедряване на иновации като ключов инструмент за създаване на растеж и конкурентоспособност на предприятията.

Планът за възстановяване и устойчивост и Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г. ще имат ключова роля в предоставянето на финансова подкрепа за българските предприятия при внедряването на зелени иновации. Освен традиционните мерки за подкрепа на иновациите, които бяха прилагани до момента, фокусът вече е върху стимулиране на кръговата икономика – максимално дълго използване на ресурсите с цел съхраняване на тяхната стойност в икономиката чрез насърчаване на екодизайн, рециклиране, повторно и максимално използване на суровини, безотпадни технологии.

Тези практики ще бъдат насърчавани както чрез целеви инвестиции за технологични иновации в предприятията, така и чрез стимулиране на връзките между тях за споделяне на суровини и материали.

За първи път в България ще бъде стимулирано изграждането на промишлени симбиози – връзки между предприятия, когато отпадъкът на едно производство се използва като суровина от друго.

Мерките са предвидени в новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027г. като за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза е заделен ресурс от 10 млн. евро, а за подкрепа за предприятията в рамките на индустриални паркове за насърчаване на производства в областта на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика – допълнителни 69.1 млн. евро  от Европейския Фонд за Регионално развитие под формата на безвъзмездно финансиране. Информацията е публикувана на 27.07.2021 г. на страницата на Управляващия орган след провелата се Тематична работна група по програмата.

 

В допълнение, Планът за възстановяване и устойчивост също предвижда публична подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове, които са естествена среда за обмен на материали и суровини между близко разположените в тях предприятия.

 

Промишлените симбиози са отдавна познат подход в държавите от Западна и Северна Европа, където първите симбиотични връзки между предприятия са изградени още през 70-те години на ХХ век. Днес в рамките на индустриални паркове съществуват стотици километри инфраструктура за споделяне на ресурси между разнородни индустриални производители – фармацевтични и биотехнологични компании, рафинерии, дървопреработвателни и стоманодобивни предприятия, производство на биогорива от отпадъци на селскостопанския сектор.

През 2020 г., в рамките на проект GREen Startup Support (GRESS), съ-финансиран по програма Interreg Europe, Клийнтех България проучи опита на партньорски организации от Норвегия, Полша, Италия и Гърция в създаването и развитието на промишлени симбиози. Резултатите бяха представени пред експертна група от представители на Министерство на Икономиката, Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и София Тех Парк.

Повече за възможностите, които подходът предлага, можете да научите по време на уебинар на тема „Промишлени симбиози“ с участието на водещи международни експерти, който предстои да се проведе на 25.08.2021 г.

За да запазите място, свържете се с екипа на Клийнтех България или се регистрирайте на имейл: info@cleantech.bg

-->